عملية جراحية للإذن

(اتوپلاستی)

در بسیاری از بیماران موقعیت نامناسب یا شکل نامناسب گوش باعث می شود که این بیماران نتوانند به خوبی در اجتماع ظاهر شوند و دچار مشکلات سایکوسوشیال گردند. جراحی زیبایی گوش در این بیماران به خصوص در سنسن کودکی حدود 5 سالگی که اوج شروع ایجاد روابط اجنماعی در کودکان است و اعتما به نفس کودک شکل می گیرد باعث می شود که ظاهر گوش ها طبیعی شده و این افراد دچار بحران و مشکلات روحی و روانی نگردند.

دلایل دفرمیتی گوش:

  1. مادر زادی
  2. به علت تروما

Add Your Comment

    شما با ذخیره و مدیریت داده های خود توسط این وب سایت موافقت می کنید.