تهران، بلوار کشاورزجنب آزمایشگاه نور، پلاک 95، طبقه 5، واحد 9

قبل و بعد

از عمل جراحی
جراحی بینی
بعد
قبل
جراحی بینی
بعد
قبل
جراحی بینی
بعد
قبل
جراحی بینی
بعد
قبل
جراحی فک
بعد
قبل
جراحی بینی
بعد
قبل
جراحی بینی
جراحی بینی
جراحی بینی
جراحی بینی
جراحی بینی
جراحی بینی
جراحی بینی
جراحی بینی
جراحی بینی
جراحی بینی
جراحی بینی
جراحی بینی