تهران، بلوار کشاورزجنب آزمایشگاه نور، پلاک 95، طبقه 5، واحد 9

قبل و بعد

از عمل جراحی
جراحی بینی
بعد
قبل
جراحی بینی
بعد
قبل
جراحی بینی
بعد
قبل
جراحی بینی
بعد
قبل
جراحی فک
بعد
قبل
جراحی بینی
بعد
قبل